Tro

Den kirkelige virkelighet – hvem er de kristne?

Medlemmer og forsamlinger: I Kristiansand er cirka 75 % av befolkningen medlem i en av Kristiansands kirker, altså cirka 84.000 personer. Av disse tilhører cirka 68.000 personer Den norske kirke, mens anslagsvis 16.000 personer er fordelt mellom Den katolske kirke, lutherske frikirker og organisasjoner, andre frikirker, den ortodokse kirke og andre. Kristiansand hadde 56 menigheter i 2020 og kommunen har høyest antall menigheter i forhold til innbyggertall sammenlignet med alle andre storbyer i Norge (cirka 2000 innbyggere per forsamling).

Kirkelig aktive, gudstjenestedeltakelse og mindre fellesskap: Blant de som er medlemmer anslår vi cirka 18 % som kirkelig aktive. Dette utgjør 19.200 personer. På en gjennomsnittlig søndag vil 7 % av Kristiansands befolkning være tilstede på en gudstjeneste i en av de 56 forsamlingene i Kristiansand. Cirka 4 % av Kristiansands befolkning er med i et mindre fellesskap i kirkelig sammenheng og anslagsvis 14,2 % av alle barn og unge under 18 år i Kristiansand deltar jevnlig i en kirkelig aktivitet.

Sosialt engasjement: 61 % av menighetene arbeider aktivt med integrering av våre nye landsmenn. 50 % av menighetene har arbeid knyttet til samliv, som foreldrekurs, samtaletjeneste for nygifte par og lignende. 56 % av menighetene har en eller annen form for sosialt arbeid.

  • Sette byens sosiale utfordringer på agendaen, og oppsøke arenaer der vi kan samarbeide om å møte byens sosiale utfordringer.
  • Bygge mindre fellesskap der mennesker blir sett og inkludert på en god måte, og der tro, håp og kjærlighet blir erfart i praksis.
  • Oppmuntre og legge til rette for at kirkens medlemmer kan ta et større samfunnsansvar, både gjennom yrkesliv og frivillighet utenfor kirken.
  • Sette fokus på områder der det kirkelige nærvær er minst, og bygge fellesskap i disse områdene.