Kjærlighet

De sosiale utfordringene — hvem er vår neste?

Din neste kan være en sosialt utsatt familie: Mange familier i Kristiansand strever med utfordringer som fattigdom, omsorgssvikt og høyt konfliktnivå. 13,4 % av alle barn i Kristiansand vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Mange barn blir utsatt for vold, omsorgssvikt og overgrep i hjemmet. I tillegg vokser mange barn opp i familier hvor konfliktnivået mellom de voksne er så høyt at det går utover barnas omsorgssituasjon.

Din neste kan være ensom: Flere mennesker er ensomme og opplever seg utestengt fra fellesskapet i dagens samfunn. Kanskje øker fokuset på enkeltindivid og prestasjoner samtidig som fokuset på fellesskap og at vi trenger hverandre synker. 22 % av elevene i ungdomsskolen i Kristiansand sier de er mye plaget av ensomhet. Samtidig sier en tredjedel av aleneboere i Norge over 45 år og en av fem voksne generelt at de føler seg ensomme.

Din neste kan være en flyktning eller innvandrer som trenger inkludering: Innvandrere opplever at det er vanskelig å bli inkludert i arbeidsliv og i sosiale nettverk. I Kristiansand er 14,5 % av befolkningen innvandrere. Av disse er 6,2 % arbeidsledige mot 1,6 % av etnisk norske. I Kristiansand mottar 10,6 % av innvandrere sosialhjelp, mot 1,8 % i den øvrige befolkningen.

  • La troen bli synlig i gode gjerninger til det beste for mennesker rundt deg.
  • Bidra aktivt til å inkludere mennesker som trenger det i dine sosiale nettverk.
  • Integrere flyktninger og innvandrere på din arbeidsplass og i ditt nettverk.
  • Inkludere utsatte barn og unge inn i egen familie, for eksempel gjennom å være avlastnings- eller fosterhjem.
  • Bidra til trygge og gode familierelasjoner der det er godt for barn å vokse opp.
  • Skape en kultur der oppmuntring, omsorg og bekreftelse på alle arenaer der du ferdes.