Styret i foreningen
Beveg Kristiansand

Beveg Kristiansand er organisert som en egen forening med nummer 930 528 641 i Brønnøysundregisteret.

Styret i Beveg Kristiansand består per i dag av ni personer som har overordnet ansvar for å lede Beveg Kristiansand i henhold til organisasjonens selvforståelse, visjon og strategi. Styret tilstreber å ha representanter fra bredden i både kirke- og samfunnsliv.

Styret møtes kvartalsmessig til en 2-3 timers samling og medlemmer av gruppen spørres for 3 år med et perspektiv på 6 år.

Styringsgruppens ansvarsområder er å

  • initiere, gjennomføre og oppdatere analyser som kan tjene Beveg Kristiansand sin hensikt
  • tydeliggjøre agendaområder og sikre progresjon i forhold til de mål som settes gjennom AU og de ulike samarbeidsgruppene som er igangsatt
  • ha ansvar for å gjøre økonomiske og menneskelige ressurser tilgjengelige for vedtatt satsing
  • oppnevne AU og ansette daglig leder

Styret oppnevnes av årsmøtet og nedsetter egen valgkomite og andre komiteer som de ser nødvendige for å utføre sitt oppdrag.

Fred Henry
Berg

Domprost i
Kristiansand domkirke

Ole
Lunde

Næringslivsleder i
Kristiansand

Hilde
Lunde

Daglig leder
Filadelfia Kristiansand

Jørgen
Kristiansen

Tidligere varaordfører i
Kristiansand kommune

Rune
Tobiassen

Hovedpastor Østsida Frikirke
Leder for Fellesmøtene

Andreas
Andersen

Kirkeverge
Den norske kirke

Øivind
Augland

Hovedpastor i
Hånes frikirke

Bjørn Edvart
Andersen

Leder
Frelsesarmeen

Ane
Albæk

Menighetsrådsleder Katolske Kirke, St. Asngar Menighet

Ingunn
Holme

Daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt