Håp

Samfunnsengasjement – hvordan kan vi bidra?

Samfunnsengasjement: Med samfunnsengasjement mener vi kristnes engasjement på alle samfunnsområder. Hvordan vi kan gjøre en forskjell for andre mennesker gjennom engasjement på arbeidsplassen, men også gjennom frivillig engasjement på alle arenaer der vi kan bidra til at våre medmennesker får det bedre.

Nasjonal og lokal frivillighet: Det finnes over 100.000 ulike lag og foreninger i Norge. Verdiskapning for all frivillighet i Norge er beregnet til over 132 milliarder årlig. Frivillig sektor utgjør 4,7 % av Norges BNP. Det tilsvarer cirka 115.000 årsverk. Gamle Kristiansand kommune hadde totalt cirka 720 frivillige organisasjoner som engasjerte cirka 40.000 frivillige. Blant disse er 313 organisasjoner definert som tros- og livssynssamfunn.

Frivillighetsundersøkelsen: De 651 respondentene på frivillighetsundersøkelsen bruker i gjennomsnitt 14,8 timer i måneden på frivillig arbeid. De fleste av disse timene blir brukt på aktivitet i kirken (10,8 timer) mot 4 timer i frivillig arbeid utenfor kirken. For denne gruppen repondenter tilsvarer det cirka 17 årsverk frivillighet utenfor kirken. Og tar vi med frivillighet i menighet, er det snakk om 64 årsverk med frivillighet bare for denne gruppen på 651 personer.

  • Legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn.
  • Arbeide aktivt for å integrere mennesker som faller utenfor yrkeslivet, og gi dem nye muligheter.
  • Bruke din innflytelse og dine økonomiske midler med fokus på å skape et bedre samfunn.
  • Skape insentiver på arbeidsplassen og gjøre det lett for folk å bidra til å hjelpe andre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.